Program

9.00

Powitanie uczestników Konferencji

9.10

dr Julian Jezioro
Wybrane instytucje dozwolonego użytku w działalności bibliotek

10.00

prof. dr hab. Lidia Klat-Wertelecka
Prawne aspekty deregulacji zawodu bibliotekarza

10.30

Ewa Dąbrowska
Bibliotekarz „zderegulowany”: przepisy dotyczące bibliotekarzy dyplomowanych w bibliotekach uczelnianych w nowych realiach prawnych

10.45

Maria Bosacka
Przyszłość bibliotekarzy dyplomowanych w kontekście tzw. „ustawy deregulacyjnej”
(na przykładach zapisów w statutach różnych uczelni wyższych)

11.00

Przerwa na kawę

11.30

dr Hanna Kowalska
Zakupy materiałów bibliotecznych pod rządami ustawy Prawo o zamówieniach publicznych (1997-2014)

11.45

Ewa Mydlarz
Egzemplarz obowiązkowy w Austrii i w Polsce – podobieństwa i różnice

12.00

Joanna Czyrek
Problemy prawne w działalności bibliotek będące konsekwencją rozwoju nowych technologii informatycznych

12.15

Ewa Bochynek
Nauczyciel bibliotekarz i biblioteka szkolna w środowisku edukacyjnym: obowiązujące przepisy prawne a rzeczywistość

12.30

dr Marek Piotr Urbański
Przepisy prawne w działalności publicznych bibliotek powiatowych

12.45

dr Anna Wałek
Organizacja i funkcjonowanie Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej

13.30

Dyskusja

14.00

Zwiedzanie Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej