Statut Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1

 1. Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich jest stowarzyszeniem zrzeszającym wyróżniających się powzględem rozwoju zawodowego i osobowościowego bibliotekarzy państwowych i prywatnych uczelni wrocławskich i innych instytucji naukowych Wrocławia, powstałym na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku ( Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855) oraz niniejszego Statutu.
 2. Poprzez nazwę „Korporacja” w niniejszym statucie rozumie się Korporację Bibliotekarzy Wrocławskich.

§ 2

Korporacja jest dobrowolną, samorządną, organizacją o celach niezarobkowych.

§ 3

Korporacja jest organizacją apolityczną i nie może być wykorzystywana do realizowania interesów partykularnych ugrupowań politycznych.

§ 4

Terenem działania i siedzibą Korporacji jest miasto Wrocław.

§ 5

Korporacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 6

 1. Działalność Korporacji opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Dla realizacji swoich celów Korporacja może zatrudniać osoby spoza Korporacji.

§ 7

 1. Korporacja jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
 2. Czas trwania Korporacji jest nieograniczony.

§ 8

 1. Godłem Korporacji jest Ratusz Wrocławski na 3 książkach wpisany w elipsę.
 2. Korporacja ma prawo posiadania oznak i odznak wg wzoru przyjętego przez władze Korporacji. Ma prawo używania pieczęci zgodnie z przepisami prawa.
 3. Dewizą Korporacji jest: Opera et studio („Pracą i staraniem”)*.

 
ROZDZIAŁ II
CELE KORPORACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI
 
§ 9

Celem Korporacji jest:

 1. tworzenie zintegrowanego, silnego i wpływowego środowiska wyróżniających się aktywnością, osobowością, profesjonalizmem i etyką zawodową bibliotekarzy wrocławskich,
 2. reprezentowanie wrocławskiego środowiska bibliotekarskiego i działanie na rzecz jego rozwoju,
 3. pełnienie roli ciała opiniotwórczego wobec uczelni i innych nadrzędnych instytucji,
 4. dążenie do wypracowania i promowania standardów etyki życia zawodowego,
 5. budowanie pozytywnego i wyrazistego wizerunku bibliotekarza,
 6. rozwój zawodowy i osobowościowy członków,
 7. nawiązanie współpracy z podobnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą.
 8. prowadzenie działalności integrującej członków Korporacji poprzez aktywność naukową, kulturalną i towarzyską.

§ 10

Korporacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. ustalanie programów, określanie niezbędnych środków rzeczowych i finansowych zapewniających realizacje poszczególnych zadań,
 2. podejmowanie działań w celu pozyskania środków materialnych i finansowych,
 3. prowadzenie działalności wydawniczej upowszechniające idee nowych form komunikacji społecznej, popularyzując programy Korporacji, promując szczególnie dokonania członków Korporacji,
 4. tworzenie warunków do współdziałania członków Korporacji, przez organizowanie konferencji, narad, spotkań dyskusyjnych, odczytów, wykładów itp., inicjowanie lub wspieranie organizacji spotkań otwartych dla wszystkich bibliotekarzy wrocławskich; podejmowanie innych przedsięwzięć w ramach działalności statutowej, które okażą się właściwe dla rozwoju szeroko pojętej integracji społeczno-zawodowej,
 5. reprezentowanie i obrona interesów bibliotekarzy,
 6. współpracę z władzami i środowiskiem uczelni Wrocławia,
 7. współdziałanie z organizacjami w kraju i za granicą o pokrewnych celach działania poprzez wymianę publikacji, wizyt, spotkań, wycieczek szkoleniowych,
 8. promowanie etyki i godności zawodu bibliotekarskiego,
 9. zarządzanie medium informacyjnym dla członków i innych grup będących w kręgu zainteresowania Korporacji.

 
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE KORPORACJI, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
 
§ 11

Korporacja zrzesza członków zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym Korporacji może zostać osoba fizyczna, która spełnia łącznie niżej wymienione warunki:
 • zapozna się ze Statutem i obowiązującymi Regulaminami Korporacji,
 • przekaże do Zarządu wypełnioną deklarację członkowską i rekomendację dwóch członków.
 •  pracuje w bibliotece naukowej miasta Wrocławia,
 1. Członek zwyczajny zachowuje swoje członkostwo po przejściu na emeryturę lub rentę.

§ 13

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która swoim działaniem szczególnie zasłużyła się Korporacji i zawodowi bibliotekarza.
 2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków w drodze uchwały na wniosek Zarządu.
 3. Pozbawienie członkostwa honorowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podejmowanej na wniosek Zarządu.

§ 14

 1. Członkiem wspierającym - reprezentowanym przez pełnomocnika - może zostać osoba prawna, która:
 • zatrudnia lub zrzesza osoby fizyczne wymienione w § 12,
 • współdziała na zakresie gospodarczym, samorządowym, organizacyjnym, szkoleniowym itp.,
 • złoży pisemną deklarację. 
 1. Deklaracja przystąpienia członka wspierającego do Korporacji wymaga akceptacji Zarządu w formie uchwały.
 2. Członkowie wspierający mogą utworzyć Kolegium Reprezentantów, celem opracowywania wspólnych i wysuwania wspólnych wniosków.

§ 15

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Korporacji,
 2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Korporacji,
 3. korzystać ze świadczeń Korporacji i pomocy koleżeńskiej członków na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie Członków,
 4. rekomendowania nowych członków,
 5. wystąpienia z Korporacji,
 6. noszenia odznaki Korporacji, posługiwania się legitymacją członkowską Korporacji,
 7. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp.,
 8. zaskarżania uchwał lub orzeczeń władz Korporacji w sprawach członkowskich.

§ 16

 1. Członek honorowy Korporacji posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, poza biernym i czynnym prawem wyborczym.
 2. Członek honorowy zwolniony jest z płacenia składek członkowskich.

§ 17

Członek wspierający ma prawo:

 1. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Korporacji,
 2. brać udział z głosem doradczym - przez uprawnionego przedstawiciela - w Walnych Zgromadzeniach Członków, konferencjach, sympozjach i naradach organizowanych przez Korporację.

§ 18

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 1. aktywnego uczestnictwa w działalności Korporacji,
 2. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Korporacji,
 3. regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości i na zasadach uchwalonych przez Walne Zgromadzenie,
 4. reprezentowania godnie imienia członka Korporacji i krzewienia zasady etyki zawodu bibliotekarza,
 5. dbania o wysoki poziom swojej wiedzy zawodowej, systematycznego uzupełniania wiedzy i umiejętności.

§ 19

Członek wspierający jest obowiązany do popierania działalności Korporacji przez udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz opłacanie rocznej składki członkowskiej w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.

§ 20

 1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Korporacji po spełnieniu warunków określonych w § 12.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.
 3. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Korporacji na podstawie złożonej pisemnej deklaracji.

§ 21

Nabycie praw i obowiązków członka Korporacji następuje z dniem podjęcia odpowiedniej uchwały przez uprawniony do tego organ Korporacji.

§ 22

 1. Utrata członkostwa następuje w razie:
 • dobrowolnego wystąpienia,
 • skreślenia z listy członków wskutek zalegania z płaceniem składek członkowskich za okres dłuższy niż 1 rok,
 • wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego, w przypadku naruszenia zasad określonych w statucie, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na szkodę Korporacji,
 • utraty praw publicznych,
 • śmierci członka,
 • likwidacji lub upadłości osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym.
 1. Od uchwały w przedmiocie skreślenia oraz od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, o których mowa w paragrafie 22 lit. c i d przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni.
 2. Ponowne przyjęcie do Korporacji osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§ 23

Każdy członek Korporacji ma obowiązek występować w obronie honoru i powagi Korporacji, stosować się ściśle do przepisów niniejszego Statutu, a także w zakresie spraw korporacyjnych, do poleceń i postanowień władz Korporacji.

§ 24

Każdy członek ma prawo i obowiązek, w granicach przez Statut określonych, brać udział we wszelkich czynnościach Korporacji.

§ 25

Każdy członek zwyczajny ma prawo uczestniczyć z prawem głosu w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Korporacji postanawiającym o jej rozwiązaniu i przeznaczeniu jej majątku.
 

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE KORPORACJI
 
§ 26

Władze Korporacji tworzą:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

§ 27

 1. Najwyższą władzą Korporacji jest Walne Zgromadzenie Członków, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Korporacji biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie honorowi i wspierający z głosem doradczym.

§ 28

Do uprawnień Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

 1. uchwalanie zmian Statutu Korporacji,
 2. ustalenie głównych kierunków działalności Korporacji,
 3. ustalanie wysokości składki członkowskiej,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie zasad funkcjonowania systemu finansowego Korporacji oraz zasad prowadzenia przez Korporację działalności gospodarczej i wydawniczej,
 5. podejmowanie uchwał we wszelkich ważnych dla Korporacji sprawach nie uregulowanych statutem,
 6. powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu, o których mowa w paragrafie 33 ust. 2 oraz członków Komisji Rewizyjnej, jak również członków Sądu Koleżeńskiego,
 7. rozpatrywanie odwołań członków zwyczajnych Korporacji od uchwał Zarządu,
 8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 9. rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi po upływie kadencji,
 10. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Korporacji i jej władze,
 11. uchwalanie planów finansowych Korporacji oraz zasad gospodarowania majątkiem,
 12. nadanie godności członka honorowego,
 13. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Korporacji i przeznaczeniu jej majątku.

§ 29

Walne Zgromadzenie Członków Korporacji zwoływane jest corocznie.

§ 30

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
 • z własnej inicjatywy,
 • na wniosek co najmniej 25% ogólnej liczby zwyczajnych członków Korporacji,
 • na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Korporacji winno być zwołane w terminie trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał dot. zmiany Statutu i rozwiązania Korporacji. Wszystkie głosowania są tajne.
 3. Przewodniczący zebrania informuje o warunkach ważności głosów i powołuje komisję skrutacyjną. Komisja skrutacyjna nadzoruje głosowanie i sporządza protokół, a przewodniczący komisji skrutacyjnej informuje głosujących o wynikach głosowania.
 4. Kartki z głosami są przechowywane co najmniej do następnego Walnego Zgromadzenia. Wynik głosowania może zostać zakwestionowany, jeżeli ponad 50 % uprawnionych do głosowania zgłasza zastrzeżenia co do prawidłowości jego przebiegu.
 5. W przypadku zakwestionowania wyników głosowania przewodniczący obrad zarządza powtórzenie głosowania.

§ 31

Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków, wraz z porządkiem obrad, powinna dotrzeć do członków Korporacji nie później niż na jeden miesiąc kalendarzowy przed terminem.

§ 32

Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze odbywa się jeden raz na 3 lata, a Zgromadzenie sprawozdawcze corocznie w latach, w których nie odbywa się Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze. Zgromadzenie musi się odbyć do końca czerwca każdego roku.

§ 33

 1. Organem wykonawczym Korporacji jest Zarząd.
 2. W skład Zarządu wchodzi: Prezes, dwaj Wiceprezesi, Sekretarz, Skarbnik oraz redaktorzy czasopisma wydawanego przez Korporację.
 3. Zarząd na pierwszym posiedzeniu przyjmuje swój regulamin działania.
 4. Prezes Zarządu wybierany jest w odrębnym głosowaniu przez Walne Zgromadzenie Członków Korporacji.
 5. Podziału funkcji między członków Zarządu oraz udzielenia imiennych pełnomocnictw członkom Zarządu do występowania w sprawach majątkowych i finansowych w imieniu Korporacji dokonuje wybrany Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu.
 6. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
 7. W przypadku ustąpienia członka Zarządu w czasie trwania kadencji pozostałym członkom Zarządu przysługuje prawo uzupełnienia składu w drodze kooptacji do wysokości 1/3 liczebności składu pochodzącego z wyboru. W razie wakatu na stanowisku Prezesa Zarządu funkcję Prezesa pełni jeden z Wiceprezesów wybrany przez Zarząd do czasu wyboru nowego Prezesa przez Walne Zgromadzenie.

§ 34

 1. Zarząd w granicach statutu kieruje całokształtem działalności Korporacji w okresie między Zgromadzeniami i odpowiada za swą pracę przed Walnym Zgromadzeniem.
 2. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
 • organizowanie bieżącej działalności Korporacji,
 • podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących Korporacji, a nieuregulowanych Statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków Korporacji,
 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia oraz składanie sprawozdań ze swej działalności,
 • reprezentowanie Korporacji na zewnątrz,
 • przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu planów działalności i budżetu Korporacji oraz sprawozdań z ich wykonania,
 • kierowanie działalnością Korporacji oraz zarządzanie jej funduszami i majątkiem,
 • przyjmowanie darowizn i zapisów,
 • przyjmowanie nowych członków Korporacji,
 • ustalanie wzorów sztandaru, emblematu, odznak, legitymacji i pieczęci Korporacji,
 • uchwalanie wszelkich regulaminów wewnątrzorganizacyjnych,
 • powoływanie komisji problemowych i zespołów ekspertów jako organów pomocniczych Zarządu oraz uchwalanie ich regulaminów działania,
 • uchwalanie planów wykładów, zajęć, spotkań i szkoleń, kierując się wskazówkami uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie,
 • wnioskowanie o nadanie godności członka honorowego,
 • podejmowanie decyzji w sprawach przystąpienia Korporacji do innych organizacji, w tym pokrewnych stowarzyszeń zagranicznych,
 • podejmowanie wiążącej decyzji w sprawie wykładni przepisów Statutu,
 • podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych organów Korporacji,
 • przygotowanie sprawy do rozpoznania przez Sąd Koleżeński, o ile nie można załatwić ich polubownie,
 • ustanawianie stanowisk i wysokości wynagrodzeń pracowników etatowych.
 1. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 1/2 liczby członków; w razie równego podziału głosów, głos decydujący należy do Prezesa Zarządu.

§ 35

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę konieczności, ale nie rzadziej, niż co 2 miesiące. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu.
 2. Zarząd ma obowiązek umożliwić udział Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu.

§ 36

Dokumenty w imieniu Korporacji podpisuje Prezes albo Wiceprezesi oraz Sekretarz. W sprawach finansowych wymagany jest ponadto podpis Skarbnika.

§ 37

 1. Prezes przewodniczy pracom Zarządu oraz reprezentuje Korporację na zewnątrz.
 2. Prezes Korporacji w szczególności:
 • dokonuje podziału czynności pomiędzy pozostałych członków Zarządu,
 • jest odpowiedzialny za całokształt działalności swojej i innych członków Zarządu wobec Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego,
 • zwołuje Zgromadzenia i przewodniczy im,
 • wykonuje uchwały Zarządu,
 • w nagłych wypadkach decyduje samodzielnie, a swoje decyzje przedstawia Zarządowi do zatwierdzenia,
 • dokonuje innych czynności przewidzianych przez Statut.

§ 38

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Korporacji.
 2. Komisja ma na celu nadzór nad majątkową działalnością Korporacji. Sprawdza stan finansów Korporacji ilekroć uzna to za potrzebne, a przynajmniej raz na rok sprawdza księgi i stan majątku. Składa Walnemu Zgromadzeniu swe sprawozdanie i wnioski w sprawie działalności Korporacji oraz wnioski w sprawie absolutorium dla Zarządu.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków zwyczajnych, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz naczelnych Korporacji.
 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

§ 39

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz upoważnieni przez niego członkowie Komisji mają prawo brać udział w posiedzeniach wszystkich władz Korporacji z głosem doradczym.

§ 40

Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrolowanie działalności Korporacji przynajmniej raz do roku pod względem zgodności z przepisami prawa, statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków Korporacji,
 • przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu oceny działalności Zarządu oraz stawianie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium,
 • przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swojej działalności,
 • sporządzanie corocznych ocen działalności Korporacji i podawanie ich do wiadomości członków,
 • delegowanie członków Komisji rewizyjnej do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 41

Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy naruszania zasad statutowych i etycznych przez członków Korporacji oraz spory między członkami.

§ 42

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy w szczególności:

 • orzekanie w kwestiach zgodności ze statutem wewnętrznych przepisów i decyzji władz Korporacji,
 • występowanie do poszczególnych władz Korporacji z wnioskami o podjęcie czynności mających na celu usunięcie ujemnych zjawisk będących przyczyną sporów i zatargów,
 • orzekanie w sprawach wynikających z naruszenia statutu Korporacji i uchwał jego władz,
 • składanie Walnemu Zgromadzeniu Korporacji sprawozdań ze swej działalności,
 • uchwalanie regulaminu Sądu Koleżeńskiego Korporacji.

§ 43

Sąd Koleżeński może stosować następujące kary organizacyjne:

 • upomnienia,
 • nagany,
 • zawieszenia w prawach członkowskich na okres w granicach od 1 roku do 3 lat,
 • wykluczenia z Korporacji.

§ 44

Sąd Koleżeński wydaje orzeczenie o:

 • ukaraniu,
 • odstąpieniu od wymierzenia kary,
 • uniewinnieniu,
 • umorzeniu postępowania.

§ 45

Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa przez okres, na który został przez Walne Zgromadzenie Korporacji wybrany, najpóźniej do chwili wyboru nowego Sądu Koleżeńskiego.

§ 46

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków zwyczajnych wybranych przez Walne Zgromadzenie Korporacji.
 2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona Przewodniczącego,
 3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami innych władz naczelnych Korporacji.

§ 47

 1. Orzeczenia Sądu koleżeńskiego podejmowane są w pełnym składzie. Rozprawą i głosowaniem kieruje przewodniczący Sądu Koleżeńskiego.
 2. Orzeczenie wydane w wyniku rozprawy ogłasza się jawnie po zakończeniu narady.
 3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

 
ROZDZIAŁ VI
FUNDUSZE I MAJĄTEK KORPORACJI
 
§ 48

Fundusze i majątek Korporacji powstają ze składek członkowskich, grantów, projektów, darowizn, spadków, zapisów, świadczeń finansowych i rzeczowych członków wspierających, dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochodowych imprez rozrywkowych, ze zbiórek publicznych i dotacji otrzymywanych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 49

Dochód z działalności gospodarczej Korporacji służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Korporacji.

§ 50

Wysokość składek członkowskich uchwala Walne Zgromadzenie Członków.

§ 51

 1. Majątek Korporacji składa się z ruchomości i nieruchomości.
 2. Funduszami i majątkiem zarządza zarząd.
 3. Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga uchwały zarządu.

§ 52

Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagają podpisu: Prezesa Zarządu, Sekretarza i Skarbnika. Pod nieobecność Prezesa oświadczenia składają jeden z Wiceprezesów, Sekretarz i Skarbnik.

 
ROZDZIAŁ VII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KORPORACJI
 
§ 53

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów uprawnionych członków Korporacji obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
 2. O rozwiązaniu się Korporacji i przeznaczeniu jej majątku postanawiają dwa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwołane wyłącznie w tym celu, odbyte w odstępie przynajmniej 30 dni, większością 3/5 głosów w obecności przynajmniej połowy członków Korporacji w chwili podejmowania uchwały, w głosowaniu tajnym.

§ 54

W przypadku rozwiązania się Korporacji Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o przeznaczeniu majątku Korporacji i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Korporacji.
 

 
*Dicta. Zbiór łacińskich sentencji, przysłów, zwrotów, powiedzeń. Zebrał C. Michalunio., Kraków 2004, poz, 6433