Wskazówki dla autorów

Prosimy o przesyłanie do 30 czerwca 2017 r. propozycji tematu wystąpienia wraz z abstraktem, a do 31 sierpnia 2017 r. pełnego tekstu referatu na adresy: joanna.czyrek@chem.uni.wroc.plbozena.gorna@uwr.edu.pl

Wskazówki dla autorów:

  1. Autorzy winni podać następujące informacje: tytuł i stopień naukowy, afiliacja, numer telefonu i adres poczty elektronicznej.
  2. Ogólne wymagania techniczne:
    • Formatowanie: czcionka –Times New Roman 12 punktów, interlinia 1,5 wiersza, format papieru A4, marginesy 2,5 cm, akapity zaznaczane wcięciem (0,8 cm). Nie należy stosować dodatkowego formatowania.
    • Materiały ilustracyjne, oprócz zamieszczenia w tekście wraz z podpisem i podaniem źródła, powinny zostać przygotowane w osobnych czytelnie opisanych plikach w formacie JPG o rozdzielczości min. 300 dpi. Jeżeli ilustracje chronione są prawami autorskimi, należy dostarczyć pisemną zgodę autora lub właściciela na ich reprodukcję.
    • Wykresy, oprócz zamieszczenia w tekście, powinny być wraz z tabelami z danymi dołączone w osobnych, czytelnie opisanych plikach JPG. Tabele powinny być kolejno ponumerowane i opisane.
  3. Objętość tekstów: Teksty powinny mieć objętość 0,5 arkusza wydawniczego (20 000 znaków wydawniczych). Do tekstu należy dołączyć zwięzły abstrakt w języku polskim.
  4. Pełne dane bibliograficzne prosimy podać w wykazie literatury zamieszczonej na końcu artykułu. Wykaz prac powinien być uporządkowany alfabetycznie według nazwisk autorów. Opisy bibliograficzne powinny być tworzone zgodnie z zaleceniami norm: PN ISO 690 (Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma, struktura) oraz PN ISO 690-2 (Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części).

Materiały konferencyjne zostaną opublikowane w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej

Wraz z przesłaną ostateczną wersją tekstu proszę odesłać wypełniony formularz oświadczenia, w którym autor udziela licencji na wykorzystanie swojego utworu w DBC.